Sti gjennom skog

Avdeling Videregående skole

Velkommen til avdeling videregående skole

Vi gir tilbud om opplæring i fellesfag til elever som på grunn av psykiske vansker ikke klarer å gå i et ordinært skoleløp. 

Hollenderhaugen skolesenter, avdeling vgs, ble opprettet på bakgrunn av et politisk vedtak fattet i 2012. Det ble her besluttet å iverksettes et skoletilbud for elever med psykiske problemer av en slik art at det vanskeliggjør et ordinært løp.

En forutsetning er at ungdommene har en elevplass på en videregående skole og en behandler i psykiatrien. Behandleren utformer søknaden til Hollenderhaugen skolesenter i samråd med elev/ foresatte.  I tillegg må behandler lage et vedlegg med en utfyllende begrunnelse som støtter søknaden og ha et videre oppfølgingsansvar overfor eleven.

Vi er nå inne i vårt 6. år og har utviklet et godt samarbeid både med primærskoler og helsevesen. Elevene har hele eller deler av undervisningen sin hos oss og følger samme progresjon i fagene som andre elever på sitt trinn. De går opp til eksamen på lik linje med elever som følger et ordinært løp.

De fleste undervisningsøktene foregår i grupper på fire til seks elever. Vi har kun tilbud om fellesfag, og noen velger derfor å følge programfagene på den skolen de har søkt seg inn på.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives svært godt på Hollenderhaugen skolesenter, de føler seg trygge, de opplever mestring og sier at de blir fulgt godt opp av lærerne. Dette er viktig for oss som jobber her. I tillegg til undervisning i fagene er målet å legge til rette for en sosial og intellektuell modningsprosess med mål om:

- stabilt oppmøte på skolen

- realisering av faglige mål

- å foreta selvstendige valg

- å bli bedre rustet til å vende tilbake til en ordinær skolehverdag

- å bli bedre i stand til å møte dagliglivets utfordringer i familie, vennekrets og i     samfunnet ellers

                                                   

 Søknad om skoleplass for kommende skoleår er satt til 1. april, men om eleven er i ferd med å falle ut av et ordinært løp etter oppstart, er det mulig å søke overføring til Hollenderhaugen skolesenter gjennom hele året. Det er viktig at kontinuiteten i opplæringen ivaretas, og at vi kommer raskest mulig inn. Da har vi bedre mulighet til å opparbeide gode relasjoner og trygghet i undervisningssituasjonen.

Olav Østensjø Øvrebø

Olav Østensjø Øvrebø

Gjertrud Skadsem Gil

Marianne Enstad

Bjarte Samuelsen